Warning: Creating default object from empty value in /home/batu/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
İdare ve Vergi Hukuku – Batulaw

15 Ekim 2021

Değerli Konut Vergisi

Emlak Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapan 7221 Sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 20 Şubat 2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile değerli konut vergisine ilişkin olarak yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmektedir:

Bilgi notunun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Değerli Konut Vergisi

Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü

Mahkemelerde takip edilen yargılama usulleri tek tip olmayıp çeşitlilik gösterebilmekte ve çeşitli sebeplerle, özellikle yargılamanın en kısa zamanda sona erdirilmesi amacıyla, bazı dava türleri için farklı yargılama usulü öngörülmüştür. İdari yargılama hukukunda, 20.01.1982 tarihli ve 17580 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan İdari Yargılama Usulü Kanunu ile tek tip yargılama usulü olarak “yazılı yargılama usulü” benimsenmiş iken 18.06.2014 tarihli ve 6545 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerle (İYUK, m.20/A, m.20/B), idari yargılama hukukumuza “ivedi yargılama usulü” adı altında yeni ve istisnai bir muhakeme yöntemi getirilmiştir.

Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü

8 Ekim 2021

Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılmaması

Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılmaması konulu bilgi notumuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılmaması.

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet

1930 yılında 3 yıl süreli olarak çıkarılan ancak mevzuat değişiklikleri ile sürekli yürürlükte bulunan 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, hala yürürlüğünü sürdürmektedir. Kambiyo mevzuatına aykırılıktan dolayı, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır. Bu suçların tekerrürü halinde verilecek cezalar iki kat olarak hükmedilir. İlgili madde düzenlemesi gereğince idari para cezası vermeye Cumhuriyet Savcısı yetkilidir.

Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet

1 Ekim 2021

Vergi Yargısında Dava Açılması Durumunda Yürütmenin Kendiliğinden Durması

Yürütmenin durdurulması, hukuka uygunluk karinesinden yararlanan ve dava açılmasıyla yürütülmesi kendiliğinden durmayan idari işlemlere karşı bireyleri koruyan bir kurum olup, özellikle bireylerin hak arama özgürlüğünün korunmasını sağlayan önemli bir
araçtır. Dava sonuçlanana kadar dava konusu idari işlemin yürütülmesinin durdurulması, ileride telafisi güç veya imkȃnsız zararların doğmasına engel olduğundan, bireylerin diğer temel hak ve özgürlüklerini de güvence altına alır.

Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Vergi Yargısında Dava Açılması Durumunda Yürütmenin Kendiliğinden Durması

Özel Esaslar (Kod Listesine) Alınma İşlemi

Vergi idaresi tarafından yasal düzenleme olmadığı halde KOD Listeleri oluşturulmakta ve birçok şirket bu listelere alınmaktadır. Bu listelerde yer alan mükelleflerin düzenledikleri faturaları kullanan yahut bu mükelleflerden mal alan diğer mükellefler hakkında olumsuz işlemler tesis etmektedir. (Örneğin; KDV İadesi Mekanizmasının uygulanmaması ve KDV iadelerini alamamaları) Bu durum Özel Esas Listesine (Kod Listesine) alınmış firmaların ticari hayatına önemli ölçüde sekte vurularak müşteri kaybetmelerine ve büyük zarara uğramalarına neden olmaktadır.

Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Özel Esaslar (Kod Listesine) Alınma İşlemi

24 Eylül 2021

Kamu Alacağı Olarak Ecrimisil

Ecrimisil, uygulamada ve öğretide bilinen diğer adıyla “Haksız İşgal Tazminatı/Fuzuli İşgal Tazminatı/Kullanma Tazminatı” içtihat ve öğretiler ışığında gelişmiş bir kavramdır. Ecrimisil ecr ve misil kelimelerinden oluşmakta olup ecr mükafat, ücret ve karşılık, misil ise eş, benzer ve denk anlamlarına gelmektedir. Bu halde ecrimisil benzerine göre tespit edilen ücret olarak tanımlanmaktadır.

Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kamu Alacağı Olarak Ecrimisil

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi

Verginin tarh ve tahakkuk aşamalarında yapılan hataların fark edilmesi halinde, mükelleflerce vergi yargısına başvurmadan önce vergi dairesinden düzeltme talep edilerek çözüme ulaşmak mümkündür. Vergi hatalarının yargı yoluna gidilmeden düzeltilmesi, zaman ve emek kaybını önlemek bakımından barışçıl bir yol olarak önem arz etmektedir. Bu hususta vergi hatalarının düzetilmesine ilişkin usul ve esaslar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 116 ila 126’ncı maddelerinde düzenlenmiştir.

Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Vergi Hatalarının Düzeltilmesi

17 Eylül 2021

Vergi Hataları

Verginin tarh ve tahakkuk aşamalarında yapılan hataların fark edilmesi halinde, mükelleflerce vergi yargısına başvurmadan önce vergi dairesinden düzeltme talep edilerek çözüme ulaşmak mümkündür. Vergi hatalarının yargı yoluna gidilmeden düzeltilmesi, zaman ve emek kaybını önlemek bakımından barışçıl bir yol olarak önem arz etmektedir. Bu hususta vergi hatalarının düzetilmesine ilişkin usul ve esaslar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 116 ila 126’ncı maddelerinde düzenlenmiştir. Düzeltme yolu yalnızca vergi hatasına ilişkin sorunların çözümüne ilişkin bir yoldur.

Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Vergi Hataları

İmar Para Cezası

İmar düzeninin sağlanması amacıyla, başta yasalar olmak üzere, imar planları ve düzenleyici işlem ve kararalar ile kurallar konulmuş ve bu kuralların ihlali de çeşitli idari yaptırımlara tabi kılınmıştır . Ruhsata veya yapı kullanma izni verilmemesi, yıkım, idari para cezası uygulanması gibi yaptırımlar, imar düzeninin korunması veya bozulan düzenin yeniden kurulmasını sağlamaktadır.

Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İmar Para Cezası

10 Eylül 2021

İdari Yargıda Süreler Değişti

14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”’un ilk beş maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda (İYUK) birtakım önemli değişiklikler yapılmıştır. Mezkûr Kanun ile İYUK’da idareye yapılan başvurularda idari makamların sükutunu, idari dava açılmadan önce üst makamlara başvurma yolunu ve doğrudan doğruya tam yargı davası açılmasını düzenleyen süreler değişmiştir. Bu kapsamda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10, 11, 13 ve 24. maddelerinde yapılan değişiklikler ve eklenen geçici madde kapsamında düzenlenen hususlar aşağıdaki gibidir.

Bültenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İdari Yargıda Süreler Değişti

İvedi Yargılama Usulü

İdari yargılama hukukunda, 20.01.1982 tarihli ve 17580 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) ile tek tip yargılama usulü olarak “yazılı yargılama usulü” benimsenmiş iken 18.06.2014 tarihli ve 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la yapılan değişikliklerle idari yargılama hukukuna “ivedi yargılama usulü” adı altında yeni ve istisnai bir muhakeme yöntemi getirilmiştir. İvedi yargılama usulü ile aciliyet arz eden davalar yönünden yargılamanın hızlandırılması için birtakım tedbirlerin alınması amaçlanmış olup, bu bağlamda yargılamanın çabuklaşmasını sağlamak için başta dava ve cevap süresi, temyiz süresi gibi sürelerin kısaltılması olmak üzere bazı usul işlemlerinin hızlandırılması yoluna gidilmiştir.

Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
İvedi Yargılama Usulü

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.