KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Batu Hukuk Avukatlık ve Danışmanlık olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, hak ve menfaatlerinizin korunabilmesi, satın alma, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ilgili ve yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, bilgi iletişim ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Batu Hukuk Avukatlık ve Danışmanlık kişisel verilerinizi Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde; adli, idari vb. kurumlara ve/veya bunlar tarafından yetkili kılınan kişi ya da mercilere, hukuki hizmetlerin gerektirdiği ölçüde resmi kurum ve kuruluşlara, tevkil yetkimiz dahilinde iş ortaklarımıza ve Batu Hukuk Avukatlık ve Danışmanlık çalışanlarına aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Batu Hukuk Avukatlık ve Danışmanlık, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanabilecek ve işlenebilecektir. Veri işleme amaçları kapsamında kişisel veriler sözlü veya yazılı olarak, elektronik ortamda ve e-posta kanallarıyla, web sitesinde yer alan iletişim formu ve çerezler vasıtasıyla elde edilebilmektedir.

Batu Hukuk Avukatlık ve Danışmanlık’a iş başvurusunda bulunmanız halinde ise gerekli olan ve tarafımızca işlenecek kişisel veriler ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, eğitim bilgileri, iş tecrübeleri, yabancı dil bilgileri, bilgisayar kullanma yetisi, başvurulan pozisyon bilgisi, referans bilgilerinden ibarettir. Bunlar dışında tarafımızla özel nitelikli kişisel veriler (sendika bilgisi, dini inanç, sağlık verisi, kan grubu vs.) paylaşıldığı takdirde başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu veriler derhal imha edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak Batu Hukuk’a başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak info@batuhukuk.com adresine veya “Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sok. No:124 Kadıköy/İSTANBUL” adresine iletmeniz durumunda Batu Hukuk talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.