KVKK Uyum Projesi ve Danışmanlık Hizmetimiz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
KVKK uyum projeleri; işletmelerin kişisel verilerin elde edilmesinden imha edilmesine kadar gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinin Kanun’a, ikincil mevzuata ve uluslararası düzenlemelere uygun hale getirilmesini amaçlamaktadır. Batu Hukuk, Avukatlık ve Danışmanlık olarak yürüttüğümüz uyumluluk projeleri kapsamında;
  • Kişisel verilerin korunması mevzuatına ilişkin işletmelerin ilgili birimlerine eğitimler verilerek kurumsal farkındalık oluşturulmakta,
  • İşletmelerin yürüttüğü veri işleme faaliyetleri belirlenerek boşluk analizi yapılmakta,
  • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmakta,
  • Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlanmakta,
  • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kayıt işlemleri gerçekleştirilmekte,
  • Aydınlatma yükümlülüğünün mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi sağlanmakta ve açık rıza metinleri hazırlanmakta,
  • Veri güvenliği ile ilgili alınması gereken idari ve teknik tedbirler belirlenmekte,
  • Yurtdışına veri aktarımı ile ilgili taahhütnamelerin hazırlanmakta ve onay süreçlerinin takip edilmekte,
  • Veri işleyenler ile kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak gizlilik sözleşmeleri hazırlanmakta,
  • İşletme içi kontrol ve denetim süreçleri yapılandırılmaktadır.
KVKK’ya tam uyumun sağlanabilmesi için, özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarda alanında uzman çözüm ortaklarımız ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmektedir.
Ayrıca, KVKK ve ilgili mevzuat ile ilgili olarak veri sorumlularının karşılaştıkları sorunların hukuki ve teknik çözümü, veri sahipleri tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması, veri sahipleri tarafından Kurul’a yapılan şikayetler üzerine veya Kurul tarafından re’sen başlatılan incelemelerde veri sorumlularının Kurul nezdinde temsili ve haklarının korunması konusunda ve veri sahiplerinin adli ve idari yargı yollarına başvurmaları hallerinde de danışmanlık hizmetleri yürütmekteyiz.
Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için info@batuhukuk.com adresinden tarafımıza ulaşabilirsiniz.