Batu Hukuk Avukatlık & Danışmanlık’ın İcra-İflas Hukuku Departmanı; alacağın tahsili amaçlı olarak başlatılan icra takiplerinde borçlunun menkul ,gayrimenkul, 3. Kişiler nezdinde yer alan hak ve alacaklarının tespiti, tespit sonrası bu malların haczedilerek paraya çevrilmesi ve borcun tahsil edilmesi, tahliyeye ilişkin takiplerde tahliye konusu taşınmazın tahliye edilmesi için icra marifetiyle ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi, alacaklı, borçlu veya 3. Kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemeler nezdinde yapılacak yargılama faaliyetleri (itiraz iptali/kaldırılması davası, menfi tespit davası, istirdat davası, istihkak davası, şikayet davası v.s) kapsamında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. 

Batu Hukuk Avukatlık & Danışmanlık bünyesindeki İcra İflas Hukuku Departmanımızın hizmet verdiği alanlar aşağıdaki gibidir,

  • Alacağı tahsili amacıyla başlatılan icra ve iflas takipleri,
  • İcra yoluyla gönderilen ödeme emri üzerine borçlunun itiraz etmemesi durumunda menkul, gayrimenkul, banka hesapları, fiili haciz dahil işlemlerin icra yoluyla yapılması,
  • Borçlunun veya 3. Şahsın itirazı üzerine yapılacak olan yargılama faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Alacaklı ve borçlu arasında uzlaştırma yoluyla yapılandırma görüşmelerinin sağlanması ve sonuçlandırılması,
  • Borçlu vekili olarak takip edilecek dosyalarda itiraz edilmesi ve yapılacak olan yargılama faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Fiili haciz işlemi öncesi tespit işlemlerinin yapılması haciz işleminin gerçekleştirilmesi ve haczedilen malların icra yoluyla satışının yapılması,
  • Tahliye konusu taşınmazın tahliye işlemlerinin yapılması,